ANTANAS JANKAUSKAS
Philatelic homepage "LITUANICA"
VISKAS APIE LIETUVOS FILATELIJÀ


Kaunas
(Updated 12 Ocober 2020)

About me || Email Me ||

PARDUODAMI PAŠTO ŽENKLAI
STAMP COLLECTION ON SALE

Pašto þenklų "parduotuvė", kurioje atskirais lotais parduodu savo surinktą pašto ženklų kolekciją, yra "atidaryta" visą laiką. / The "Shop" where I'm selling part of my postage stamp collection is opened 24h/day, 7days/week.
Naudinga informacija / Useful information

LIETUVA / LITHUANIA
Paðto þenklai 1918-1940 m.
Postage stamps 1918-1940.


Vietinës laidos.
Local postage stamps.


Vilniaus kraðtas. 1920-1922.
Litwa Srodkowa. 1920-1922.


Klaipëdos kraðtas. 1920-1939.
Memel. 1920-1939.


1941 m. "Birþelinës" laidos.
WWII occupation of Lithuania (The 1941 "June" issues).


Sovietiniai paðto þenklai, skirti Lietuvos SSR. 1947-1990.
Soviet stamps devoted to Soviet Lithuania. 1947-1990.

Paðto þenklai 1990-2014 m.
Postage stamps 1990-2014.


Paðto istorija - vokai, atvirukai, ir kt.
Postal history - covers, post cards, etc.


Katalogai, knygos, albumai.
Catalogues, books, albums.


* * * * *
KATALOGAI / CATALOGUES

Falsifikatai Lietuvos filatelijoje / Forgeries in Lithuanian Philately
Èia galite pavartyti keliasdeðimt katalogo puslapiø.
Here you can take a look.
Ðis vadovas skirtas filatelistams, kurie domisi Lietuvos paðto þenklais. Filatelistams anksèiau ar vëliau tenka spræsti paðto þenklø ar paðto antspaudø autentiðkumà. Filatelistai, kurie perka aukcionuose, ypaè internete, turi priimti sprendimus patys - vizualiai ávertinti, ar paðto þenklas yra tikras ar suklastotas. Ðio leidinio tikslas - padëti filatelistams atskirti daþnai filatelijos rinkoje pasitaikanèias klastotes. Ðiame vadove pateikiami paðto þenklø, paðto datos antspaudø, specialiø Lietuvos 1918–1990 m. paðto antspaudø, Vidurio Lietuvos, Klaipëdos kraðto, vietiniø laidø (Telðiø, Gardino, Varviðkiø), Vokietijos okupacijos Antrojo pasaulinio karo pradþioje metu iðleistø taip vadinamø „birþeliniø“ paðto þenklø, cepelinø paðto ir kt. falsifikatø pavyzdþiai. Katalogo tekstas yra lietuviø ir anglø kalbomis. Þenklai yra iðvardyti chronologine tvarka. Visi þenklai, spausdinimo variantai ir plokðèiø rûðys yra iðvardytos pagal A. Jankausko „Specialaus Lietuvos paðto þenklø katalogo (1918–2012)“ numeracijà. Pagrindiniai ðios knygos þenklø numeriai sutampa su „Michel“ katalogo numeracija. Datos paðto antspaudai yra pateikti pagal V Fugalevièiaus katalogo numeracijà. Knygos ISBN 978-609-475-237-7 A4 formatas. 416 p. Apie 4500 spalvotø iliustracijø. Svoris ~ 1,75 kg.
Uþsakymo forma.
Philatelists collecting Lithuanian postage stamps sooner or later have to deal with the authenticity of postage stamps or postmarks. Philatelists who buy at auctions, especially on the Internet, have to make decisions by themselves – to visually assess whether a postage stamp is real or forged. The purpose of this publication is to help philatelists to distinguish forgeries quite often appearing on the philatelic market. The handbook is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania.
The handbook contains examples of forgeries of postage stamps, postmarks, special postmarks of Lithuania 1918–1990, Litwa Srodkowa, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwiszki), WWII German occupation ("June" issues), zeppelin mail, etc. The main text of the catalogue is in Lithuanian and English (italic fonts).
Stamps are listed broadly in chronological order. All stamps, printing variants and plate varieties are listed according to the A. Jankauskas “Special Lithuanian postage stamp catalogue (1918–2012)” numbering. The numbers of the main stamps of this book coincide with the Michel catalogue numbering. Forged postmarks are listed near to an order listed in V. Fugalevièius’ catalogue.
ISBN 978-609-475-237-7
Format A4. 416 p. About 4500 coloured illustrations. Weight ~1.75 kg.
Informacija apie katalogus ir knygà.
Information on catalogues and book.


Atsiliepimai apie knygà.
Uþsakymo forma.
Order form.* * * * *

Katalogo ("LIETUVA. Specializuotas paðto þenklø katalogas. 1918-2012" ir/arba "LIETUVA. Specializuotas paðto þenklø katalogas 1918-2012 m. papildymai ir 2012-2017 m.") uþsakymo forma.
"SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012" and/or "SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue 1918-2012 additions and 2012-2017") order form.


Informacija apie katalogus.
Information on catalogues.


LIETUVA. Specializuotas paðto þenklø katalogas. 1918-2012 papildymai 2012-2017 / SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012 additions, 2012-2017
ISBN ISBN 978-609-475-000-7

Keliolika katalogo puslapiø galite pavartyti paspaudus katalogo virðelá.
Here you can take a look, just click the cover.


* * * * *

LIETUVA. Specializuotas paðto þenklø katalogas. 1918-2012 / SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012
ISBN 978-609-408-183-5

Keliasdeðimt katalogo puslapiø galite pavartyti paspaudus katalogo virðelá.
Here you can take a look, just click the cover.Comments on the Special Lithuanian Stamp Catalogue 1918-2012 and supplements.

Revue of the Catalogue from the journal of the Rossica cociety of Russian philately by George Shaw and Nik Sorokin (USA).

Revue of the Catalogue from the journal "Filatelista No 3, 2014" (Poland).

* * * * *

Filatelijos parodoje "Kaunas-2015" katalogas buvo ávertintas aukso medaliu.
The catalog got gold medal award at philatelic exhibition "Kaunas-2015"

2016 m. rugsëjo 8-11 dienomis Lenkijoje Ilawos mieste vyko filatelijos paroda "Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej".
Tarp kitø eksponatø buvo rodomas ir "LIETUVA. Specializuotas paðto þenklø katalogas. 1918-2012"

Katalogas buvo ávertintas didþiuoju aukso medaliu.

Be to þiuri sprendimu katalogas buvo apdovanotas kriðtoline vaza.
The catalog "SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012" got great gold medal award at philatelic exhibition ""Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej Ilawa 2016"

ESTONIA-2017 On the 16th of July finished the International Estonian Philatelic Society's 25th Anniversary's exhibition. On the exhibition there were works presented from 6 foreign countries. The exhibition was being held in the new National Museum of Estonia. It was opened on Friday the 14th July.
This year the main award went to Lithuania. It was received by Mr. Antanas Jankauskas's compiled catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012). (93 p. Gold medal)Grand Prix
On the 29th of October finished the International Philatelic Exhibition NORDIA-2017. The exhibition was being held in in Vejle (Denmark). It was opened on Friday the 27th October.
Antanas Jankauskas's compiled catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) won Large Vermeil medal (87p.)
* * * * *

Daugiau informacijos rasite èia.

More detailed information you could find here - just click your flag:


Tokios didelës apimties katalogo neámanoma buvo iðleisti be klaidø. Kataloge pastebëtø spausdinimo klaidø sàraðà galite rasti paspaudæ paveikslëlá, esantá þemiau.
Here you can find and download the "Corrigendum" of the Catalog, just click the picture.* * * * *
Specialised Lithuania 1990~2005

Addendum and Corrigendum of the Catalogue 1990~2005.

free counters

NAUJIENOS / NEWS
October 2020 was issued HBG No 77.

Informative, interesting, nice illustrated.
INDEX
p. 2 Dear people ... by Ruud van Wijnen
p. 3 Two less question marks by Ruud van Wijnen
p. 4 Estonization in the 1930s: Baltiski and Keina by Jan Kaptein
p. 6 "The stamp must be here!" by Ruud van Wijnen
p. 12 Lithuania 1944 and (how?) Further: part 4 by Jan Kaptein
p. 19 With the “Antwerpbus” from “Supele” to Haarlem? By Ruud van Wijnen
p. 20 Wehrmacht field post in the Baltic regions by Olav Petri
p. 28 Latvia, 1944 and (how?) Further: part 5 by Ruud van Wijnen
p. 36 Two cards from ШАВЛИ / Šiauliai by Jan Kaptein
p. 37 Leaves… .5 by Jan Kaptein, Keimpe Leenstra
p. 39 From Kokorewa to Tilža by Jan Kaptein
p. 40 The Philatelic Twins, Episode 4 by Ruud van Wijnen
p. 41 Acquisitions and discoveries
p. 42 Come back to by Jan Kaptein
p. 43 Read for you by Olav Petri and Ruud van Wijnen


* * * * *

Rugpjūčio 03d. supratau, kad pasakymas "kietieji diskai yra dvieju rūšių - sugedę ir kurie suges" yra teisingas. "Nusmigo" mano PC sisteminis SSD diskas. Nepataisomai. Kreipiausi i specialistus, padėjo - buvo atstatyta ~80-90 procentų informacijos. Kai kas dingo negryžtamai. Na, man atrodė, kad aš pakankamai dažnai darau pagrindinių failų kopijas, bet, deja, paskutinė kopija buvo padaryta vasario 10 d. Beveik visas filatelinis triūsas vasario-liepos mėn. nuėjo niekais... Kai ką galima dar padaryti iš naujo, bet... O elektroninis paštas su laiškais ir adresais dingo visas. Tad nepykite, kad laiškų nerašau. Jei parašysite man - atsakysiu.
Pagarbiai-
Antanas Jankauskas* * * * *

March 19 was issued HBG No 76.

Informative, interesting, nice illustrated.
INDEX
2 Dear people by Ruud van Wijnen
3 Report 75th meeting September 28, 2019 by Olav Petri
4 Latvian stray post to China by Olav Petri
7 Reused Latvian Soviet Postmarks: Again "Recycled" by Jan Kaptein
8 Lithuania 1944 and (how?) Onwards: part 3 by Jan Kaptein
18 A second letter from “SS-Frontarbeiter” by Anton Ligthart, Ivars Sniíeris and Thomas Löbbering
21 A blog about Estonia's postal history by Jan Kaptein
22 Latvia, 1944 and (how?) Onwards: part 4 by Ruud van Wijnen
33 The Philatelic Twins, Episode 3
34 Postmarks in Soviet Estonia: an exploration by Sijtze Reurich
45 Browse…. 4 by Keimpe Lenstra, Jan Kaptein
47 Read for you by Jan Kaptein, Olav Petri and Ruud van Wijnen
2019-11-14


* * * * *

March 15 was issued HBG No 75.

Informative, interesting, nice illustrated.
INDEX
  2 Dear people ... by Ruud van Wijnen
  3 Report of the 74th meeting of 23 March 2019 by Olav Petri
  4 "Laimigu 1941. g." by Ruud van Wijnen
  19 Help during the war: more questions than answers by Olav Petri
  20 In 1918 from Bulgaria to the Postgebiet Oberbefehlshaber Ost by Thomas Löbbering
  23 Tangible witnesses of difficult times by Olav Petri
  24 Lithuania 1944 and (how?) Further: part 2 by Jan Kaptein
  30 Latvia, 1944 and (how?) Further: part 3 by Ruud van Wijnen
  37 Acquisitions and finds
  38 The border at Narva by Olav Petri
  40 Returning to by Jan Kaptein, Ruud van Wijnen
  42 Jan Kaptein, Olav Petri and Ruud van Wijnen read to you* * * * *

Rugsëjo 26-30 dienomis Kawagoe miesto galerijoje vyko SAIPEX2019 filatelijos paroda. Kolega Hirotaka Araki buvo iðstatæs tris kolekcijas, dvi ið jø skirtos Lietuvos filatelijai.
The SAIPEX2019 Philatelic Exhibition took place in Kawagoe city, September 26-30. Mr. Hirotaka Araki presented three exhibits, two of them devoted to the Lithuanian philately.

Definitive Stamps of the Re-independent Lithuania 2012-2016. (48 pages)

Christmas Stamps, FDC and Picture Post Cards of Lithuania 1994-2018. (64 pages)Apdovanotas metø filatelistas Akcinë bendrovë Lietuvos paðtas ir Lietuvos filatelistø sàjunga, pagerbdami atsidavusius paðto þenklø kolekcionierius, ásteigë „Metø filatelisto“ nominacijà. Ðiemet uþ filatelijos parodos ,,LITUANICA-2018“, skirtos Lietuvos valstybës atkûrimo ir pirmojo Lietuvos paðto þenklo ðimtmeèiui paminëti, sëkmingà surengimà apdovanotas filatelistas dr. Audrius Brazdeikis. Dr. Audrius Brazdeikis yra nuo 1946 m. JAV veikianèios Filatelistø Draugijos „Lietuva“ prezidentas ir ðios draugijos leidþiamo þurnalo redaktorius. Parodoje ,,LITUANICA-2018“ dalyviai ið 4 ðaliø – Lietuvos, JAV, Vokietijos ir Prancûzijos – pristatë 17 kolekcijø, skirtø paðto istorijos, paðto þenklø, lokaliniø laidø ir teminëms studijoms. Parodoje eksponuota nemaþai unikalios medþiagos, daug kà buvo galima matyti pirmà kartà. Skirtingai nei anksèiau Lietuvoje vykusios filatelijos parodos, ði paroda – virtuali, jà pamatyti galima ir dabar. Ðioje virtualioje parodoje jau apsilankë daugiau nei 2000 lankytojø ið 35 ðaliø. Su paroda galima susipaþinti Lietuvos filatelijos parodu? archyve: http://lithuanianphilately.com/exhibits/ * * * * *

2019 M. Rugsëjo 4-8 dienomis Baltarusijoje, Bresto mieste vyko X nacionalinë Baltarusijos filatelijos paroda, skirta Bresto miesto paminëjimo 1000-meèiui. Dalyvavo filatelistai ið 16 ðaliø. Rodþiau naujausià savo leidiná "Falsifikatai Lietuvos filatelijoje". Þiuri já ávertino aukso medaliu (95 balai).
The X National Belarus Philatelic Exhibition took place in Brest, September 4-8, with participants from 16 countries. My most recent publication "Forgeries in Lithuanian Philately" was awarded a gold medal (95 points).
The Association of Scottish Philatelic Societies has Philatelic exhibition on the 12-13 April 2019 in Perth, Scotland.


Antanas Jankauskas's catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) with additions was rated 85 points (Gold medal) .

* * * * *

Nors filatelinës literatûros paroda ITALIA-2018 baigësi pernai, lapkrièio gale, sertifikatas kad "LIETUVA. Specializuotas paðto þenklø katalogas 1918-2012" su 2017 m. papildymu gavo didájá aukso medalá ir buvo geriausias 3 klasëje (tarp Michel, Facit ir t.t.) atkeliavo tik kovo 12 d.
On the 25th of November in Verona, Italy, finished Exhibition of Philatelic Literature ITALIA 2018.
It was opened on Friday the 23rd November. Total number of exhibits - 279.

Antanas Jankauskas's catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) with additions was rated 91 point (Large Gold medal) and was the best in the Class 3 - General Catalogues.
Exhibits.
Palmares - results.
Slides from exhibition.

IÐ LIETUVOS PAÐTO IR FILATELIJOS ISTORIJOS / FROM THE HISTORY OF LITHUANIAN POST AND PHILATELY

 • Hirotaka Araki - Lietuvos filatelijos propoguotojas Japonijoje. Paruoðë A. Jankauskas / Hirotaka Artaki - Lithuanian philately representative in Japan. by A. Jankauskas

 • Lietuvos filatelijos paroda Kaunas-2015 / Lithuanian Philatelic Exhibition Kaunas-2015

 • Lietuvos miesteliø paðtø istorijos / Postal histories of small Lithuanian towns

 • Adolfo Sruogos paðto þenklø afera / A.Sruoga's postage stamp swindle

 • "LITUANIKOS" paðtas / Mail from the "LITUANICA's" flight

 • Þymiausi Lietuvos filatelistai / Well known Lithuanian philatelists

 • Þinomiausios Lietuvos filatelijos draugijos, klubai ir jø leidiniai / Well known Lithuanian philatelc societies, clubs and periodicals.

 • Paðto balandþiai Lietuvoje iki 1940 m.

 • Lietuvos paðto þenklai. 1918-1940 m.

 • Koloproktologijos istorijos atspindþiai filatelijoje / Reflections of coloproctology history in postage stamps. By Remigijus Samuolis, Panevëþys.

  * * * * *
  FILATELINË INFORMACIJA / PHILATELIC RESOURCES
 • Lituanica on stamps
 • Lithuanian philately
 • Lithuanian post tarrifs
 • Philately of different countries
 • General Phil Info
 • Information about Lithuania